భాషని నిలబెట్టే రచయితలు: A Short Poem On How Writers Can Bring Back Lost Glory To A Language

 

Contributed by Sai Ram Nedunuri

భాష విస్మరించబడింది
తనకింక విలువ లేదని విమర్శించబడింది
ఘాఢాంధకారంలో కృంగిపోయింది
అజ్ఞాతం వైపు నడిచింది
కవితా లోకం యావత్తూ కన్నీరు కార్చింది

కొండంత భాధని దిగమింగుకుని
నైరాశ్యపు సంకెళ్ళు తెంచుకుని
చమర్చిన చక్షువులు తుడుచుకుని
ఖడ్గ సమానమైన కలం చేతబూనుకుని
రచయితల సమూహం పూనుకుంది

వారికి అక్షరం ఆసరానిచ్చింది
పదం పాదం కలిపింది
వాక్యం వంత పాడింది
భావం బాసటగా నిలిచింది
రచన రక్తి కట్టింది

అటువంటి రచనలతో భాష ఉనికి తిరిగి చిగురించింది
తేనెలొలికే తన మాధుర్యం అందరికీ తెలిసొచ్చింది
తన మొఖంపై చిరునవ్వు వెల్లివిరిసింది
భాష అజ్ఞాతం వీడింది
మళ్ళీ అందలం ఎక్కింది

 

If you wish to contribute, mail us at admin@chaibisket.com

comments

Tags: , , , , , , ,