అతడు అడివిని జయించాడు: A Book To Read To Know The Value Of Experiences

కొన్ని  మాటలు  వింటేనే  ఎంతో  మధురంగా  అనిపిస్తాయి  , సినిమాలో సీన్/సన్నివేశం లాగానే పుస్తకాలలో కూడా  పరిస్థితులకి , ఊహలకి  అనుగుణంగా  అందంగా రాస్తారు   , ఒక  భావాన్నిని  సరిగ్గా వ్యక్తపరచడం చాలా  మంది  వల్ల కాదు, వాటిలో  చాలా భావాల్ని చక్కగా  విడమరిచి  పదాలలో  అల్లి  మనకి  ఇచ్చారు  ఎందరో  తెలుగు  కవులు  , అందులో  ఒకరు  డా  కేశవ రెడ్డి  గారు  , వృత్తిపరంగా  డాక్టర్  అయినా  ఆయన  రచనలు  చాలా  ప్రఖ్యాతిని  పొందాయి … Continue reading అతడు అడివిని జయించాడు: A Book To Read To Know The Value Of Experiences